Back to photo list

Kortrijk, West-Vlaanderen, Sint-Maartenskerk, tabernacle, detail

Kortrijk, West-Vlaanderen, Sint-Maartenskerk, tabernacle, detail
The picture above is taken automatically from flickr.com, if there is something related to the picture please visit and contact flickr.com
Deze unieke sacramentstoren (6.5 m hoog) werd in 1585 in oorspronkelijk gepolychromeerde Avesnesteen gemaakt door H.Mauris (Antwerpen), met laatgotische toren (zoals bevolen door de opdrachtgevers) en renaissance beeldhouwwerk (zoals in die tijd gebruikelijk). In de periode 1592-1595 werd de afsluiting waarschijnlijk gerealiseerd door Hans Daele en Laurens Hoorebeke. Uit de kerkrekeningen blijkt dat de toren regelmatig opnieuw verguld werd. Het meubel werd bij de brand van 1862 niet geteisterd. In 1965 werd de vloer van het koor verhoogd waardoor de sokkel van het sacramentshuis verkort werd. De trapjes die zorgden voor een eerbiedwaardige opgang naar het tabernakel zijn hierbij verloren gegaan.
Het kerkmeubel telt vijf geledingen en is op hexagonaal plan uitgevoerd. Van onder naar boven onderscheiden we:
-de vier westerse kerkvaders samen met de HH.Clara en Franciscus van Assisi, elk in een nis
-het eigenlijke tabernakel, waarvan de 6 flanken met koperen paneeltjes zijn afgesloten ( de beide centrale als deurtjes)
-de tweede verdieping telt 6 nissen met reliëfs die verhalen uit het Oud en Nieuw Testament uitbeelden in verband met de eucharistie.
-de kern van de toren is opengelaten en blijkt een Ecce-Homo-figuur te bevatten.
-de toren wordt afgerond met een pelikaan: volgens de legende geeft die zijn leven voor zijn jongen en is daarmee symbool voor Jezus die op Pasen de dood overwon. Ook de lantaarn is een teken van Jezus als heiland.
-de figuren in het koorhek zijn waarschijnlijk de vier profeten met spreukbanden.
{from users.skynet.be/sintmaartenkortrijk/kerk/sacra.htm}
==========
This unique sacrament tower (6.5 m high) was made in 1585 in originally polychromed Avesnesteen by H[endrik]. Mauris of Antwerp, with late-gothic tower (as ordered by the principals) and Renaissance sculpture (as usual at the time). In the period 1592-1595 the enclosure was probably realised by Hans Daele and Laurens Hoorebeke. The church accounts show that the tower was regularly regilt . The furniture was not damaged by the fire of 1862. In 1965 the floor of the choir was raised in order to shorten the base of the sacrament house. The steps that led to a respectable ascent to the tabernacle have been lost.
The church furniture has five "stories" and is executed on a hexagonal plan. We distinguish from the bottom up:
- The four western church fathers together with Ss. Clara and Francis of Assisi, each in a niche.
- The actual tabernacle of which the 6 flanks are closed with copper panels (the 2 central ones as doors).
- The third floor has 6 niches with reliefs depicting stories from the Old and New Testaments related to the Eucharist.
- The core of the tower has been left open and turns out to contain an Ecce-Homo figure.
The tower is rounded off with a pelican: according to the legend, it gives his life for its children and is thus a symbol of Jesus who conquered death at Easter. The lantern is also a sign of Jesus as the savior.
The figures in the choir screen are probably the four prophets with banderoles.
The wrought iron screen separating choir from ambulatory.
Date: 2018-01-31 19:49:44Kortrijk Courtrai West-Vlaanderen Flanders België Belgium BE Sint-Maartenskerk tabernacle sacramentstoren kluis Mauris statue beeld saint sint heilige evangelist stone carving stonecarving steen beeldhouwwerk iron wrought iron

Visit : Indonesia-Product.com

Comments

No comment found!

Members of Indonesia-Product.com | Partnered with Indonesia-Export.com
Powered by IndonesiaCommerce.com | Promoted by IndonesiaWebPromotion.com


Visit Archipelago Country, A Tropical Paradise In The World : EastJava.com and Indonesia-Tourism.com